WEBSITE, INVENTORY SOFTWARE, CCTV CAMERA , COMPUTER & LAPTOP SALES & SERVICE, TABLETS, VIDEOGRAPHY, PHOTOGRAPHY, PROJECTOR ,VIDEO & AUDIO EDITING, VHS TO CD,DVD,BLURAY DISC CONVERSATION, DESIGNING & MANY MORE...
ಸುಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಠಿ !!! ಕಂಡಿದ್ದು, ಕೇಳಿದ್ದು, ಓದಿದ್ದು, ಅನಿಸಿದ್ದು.
ಈಗ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯವನ್ನು e-Speak ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ!

Sunday, April 17, 2011

ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯೆಗಳು

ವೇದ
೩೩
ಜಲಸ್ತಂಭ
ವೇದಾಂಗ
೩೪
ವಾಯುಸ್ತಂಭ
ಇತಿಹಾಸ
೩೫
ಖಡ್ಗಸ್ತಂಭ
ಆಗಮ
೩೬
ವಶ್ಯಾ
ನ್ಯಾಯ
೩೭
ಆಕರ್ಷಣ
ಕಾವ್ಯ
೩೮
ಮೋಹನ
ಅಲಂಕಾರ
೩೯
ವಿದ್ವೇಷಣ
ನಾಟಕ
೪೦
ಉಚ್ಚಾಟನ
ಗಾನ
೪೧
ಮಾರಣ
೧೦
ಕವಿತ್ವ
೪೨
ಕಾಲವಂಚನ
೧೧
ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ
೪೩
ವಾಣಿಜ್ಯ
೧೨
ದೂತನೈಪುಣ್ಯ
೪೪
ಪಶುಪಾಲನ
೧೩
ದೇಶ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ
೪೫
ಕೃಷಿ
೧೪
ಲಿಪಿ ಕರ್ಮ
೪೬
ಸಮಶರ್ಮ
೧೫
ವಾಚ
೪೭
ಲಾವುಕಯುದ್ಧ
೧೬
ಸಮಸ್ತಾವಧಾನ
೪೮
ಮೃಗಯಾ
೧೭
ಸ್ವರಪರೀಕ್ಷಾ
೪೯
ಪುತಿಕೌಶಲ
೧೮
ಶಾಸ್ತ್ರಪರೀಕ್ಷಾ
೫೦
ದೃಶ್ಯಶರಣಿ
೧೯
ಶಕುನಪರೀಕ್ಷಾ
೫೧
ದ್ಯೂತಕರಣಿ
೨೦
ಸಾಮುದ್ರಿಕಪರೀಕ್ಷಾ
೫೨
ಚಿತ್ರಲೋಹ, ಪಾರ್ಷಾಮೃತ್,ದಾರು ವೇಣು ಚರ್ಮ ಅಂಬರ ಕ್ರಿಯೆ
೨೧
ರತ್ನಪರೀಕ್ಷಾ
೫೩
ಚೌರ್ಯ
೨೨
ಸ್ವರ್ಣಪರೀಕ್ಷಾ
೫೪
ಔಷಧಸಿದ್ಧಿ
೨೩
ಗಜಲಕ್ಷಣ
೫೫
ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ
೨೪
ಅಶ್ವಲಕ್ಷಣ
೫೬
ಸ್ವರವಂಚನಾ
೨೫
ಮಲ್ಲವಿದ್ಯಾ
೫೭
ದೃಷ್ಟಿವಂಚನಾ
೨೬
ಪಾಕಕರ್ಮ
೫೮
ಅಂಜನ
೨೭
ದೋಹಳ
೫೯
ಜಲಪ್ಲವನ
೨೮
ಗಂಧವಾದ
೬೦
ವಾಕ್ ಸಿದ್ಧಿ
೨೯
ಧಾತುವಾದ
೬೧
ಘಟಿಕಾ ಸಿದ್ಧಿ
೩೦
ಖನಿವಾದ
೬೨
ಪಾದುಕಾ ಸಿದ್ಧಿ
೩೧
ರಸವಾದ
೬೩
ಇಂದ್ರ ಜಾಲ
೩೨
ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭ
೬೪
ಮಹೇಂದ್ರ ಜಾಲ

No comments:

Post a Comment